علم W.J.L. 12e mois tawa فكن

 

4

ّـ بو ء ، تعئ ، ز هثعى ،لا و ، مى س ؛ و ظعى ، سو ي 

ـ علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن

             W.J.L.fondaFon 2019

K.ibrahima كر مك

بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي LES 50 MARCHES A MONTE L'ar de trionf, don chaquin de nous les 5 ont acomplis la photo si de sui a étée prise A la sortie l'acdetrionf, avec les responssables charger des

http://www.khimk07.com

 

IMG_20170506_163825

FETE DU MAÏS . Fête d'arachide avent . et les évenment de nos basein ,Rivieur , et forails, 

l'arachide dans son étape mur du 2 a 4 en un saul cru ni afecte

du l'air et ni du soleil 2017 . 

la semance du MAÏS 2015
4e mois "Donguihi-Macouhon" 2015
calendrier fondation W.J.L.niya
fondation lamogoya

les sémances abondent du Maîs
la fête du maîs , de sont premier récote
au long du 15 jour A un mois environ
pour les sépleinclé , et torbonnées , pour la richerche de l'anée , ,élarges l'afection et amitier des grand parent lien familales ,
Bien inisier récortent les frus des connaisances , des petit cados de
s plussieurs siercles ,comes le jour ,de sa nésancesst ,(text coupé parcoupu électric ) ,,,,
para des genération confirmé ,et conviction prouve Que le monde n'et pas
encor a tinde le dégre dougna waquai crocro

و عينة ا سر الكمل بى نظر ة

 http://www.netvibes.com/kibrahima http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko 

I14041 1 Cambidion2023                     II   IMG0069AMicah-mac2017 & 2023 

B        T         G         L         M        W        S             B        T       G        L        M       W         S

1        2         3          4         5         6                                      1        2        3        4        5         

8        9         10       11        12      13   14             6        7         8        9        10     11     12      

15     16       17       18        19       20    21             13     14        15      16      17     18       19   

22     23       24      25        26      27    28             20     21        22      23      24      25      26     

29     30                                                                27     28       29  

 III /14041 Micah2023                                 IVIMG_20150729_195256Domg-Macouhon2023

B         T        G       L       M        W         S              B         T        G         L         M        W         S               

                                        1        2         3                                                                    1        2      

       5        6       7        8         9        10             3         4         5         6                      9 

11      12      13      14      15      16      17             10       11       12       13       14       15      16    

18      19      20      21      22     23       24              17      18       19       20       21        22    23     

25      26       27     28      29     30                         24      25       26       27       28        29     30

 V14041Domba-fuifuho                             VI 58 carte CI[1]

W        S        B         T         G         L        M        T        G        L         M         W       B         T             

1         2        3         4       5           6       7         1          2       3         4         5       6         

8        9        10      11     12         13     14          8         9       10       11      12      13        14 

15       15    16       17     18        19     20          15       16     17       18       19      20         21 

21       22     23      24     25         26     27        22       23      24       25       26      27       

28       29                                                           29      30       

 VII14041Domguih-Lbas                                VIIINouvelle image021/Naigai-calo 

G        L         M         W         S       B        T         M       W        S        B        T        G       L                       

1          2         3        4        5        6       7          1       2         3        4         5       6        7

8          9       10       11       12      13     14         8        9      10      11       12      13     14 

15       16      17       18       19      20     21        15     16      17      18      19      20       21 

22        23      24      25       26       27   28         22     23     24      25      26      27       28 

29        30                                                         29      30  

 IX 14041 DomBas                                              X Nouvelle image034023

S         B           T        G        L         M        W         S           B         T        G         L        M          W     

1         2           3        4        5          6        7                      1         2          3          4       5              

8         9          10      11      12       13      14           7          8         9        10        11      12       13     14  

15      16         17      18      19       20       21          14       15       16         17       18      19       20    

22      23         24       25      26       27      28          21       22        23       24        25       26      27        

 29                                                                         28        29      30

XI140412023                                     XIINouvelle image033X/ Cammidion -mac 2023                                           

B        T       G        L        M        W        S                B         T        G        L       M      W       S      

                   1        2        3         4         5                                                       1       2        3      

    7                     10        11      12               4                    7       8             10      

13     14       15      16      17      18      19              11      12      13     14      15       16     17     

20     21       22     23      24       25      26              18      19      20     21      22       23      24        

27     28       29     30                                            25      26      27     28     29  

ـ و عينة  ا سر الكمل بى نظر ة 

B    T    G    L    M    W    S

T                                     B

G                                     T

M                S                  G  

L                                      L

                                   M 

S     B    T    G    L    M    W    

khimk75!!8

Posté par IWAI à 21:36 - - Commentaires [0]
Tags :