علم W.J.L.

 

4

ّـ بو ء ، تعئ ، ز هثعى ،لا و ، مى س ؛ و ظعى ، سو ي 

ـ علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن

W.J.L.fondaFon 2019

K.ibrahima كر مك

بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي LES 50 MARCHES A MONTE L'ar de trionf, don chaquin de nous les 5 ont acomplis la photo si de sui a étée prise A la sortie l'acdetrionf, avec les responssables charger des

http://www.khimk07.com

 

IMG_20170506_163825

FETE DU MAÏS . Fête d'arachide avent . et les évenment de nos basein ,Rivieur , et forails, 

l'arachide dans son étape mur du 2 a 4 en un saul cru ni afecte

du l'air et ni du soleil 2017 . 

la semance du MAÏS 2015
4e mois "Donguihi-Macouhon" 2015
calendrier fondation W.J.L.niya
fondation lamogoya

les sémances abondent du Maîs
la fête du maîs , de sont premier récote
au long du 15 jour A un mois environ
pour les sépleinclé , et torbonnées , pour la richerche de l'anée , ,élarges l'afection et amitier des grand parent lien familales ,
Bien inisier récortent les frus des connaisances , des petit cados de
s plussieurs siercles ,comes le jour ,de sa nésancesst ,(text coupé parcoupu électric ) ,,,,
para des genération confirmé ,et conviction prouve Que le monde n'et pas
encor a tinde le dégre dougna waquai crocro

و عينة ا سر الكمل بى نظر ة

 http://www.netvibes.com/kibrahima http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko 

I14041 1 Cambidion2017                     II   IMG0069AMicah-macouhon2017 

G        L         M        W         S         B      T               M       W         S         B        T        G        L        

1        2         3          4          5         6     7              1        2        3        4        5         6        7    

8        9         10       11        12      13    14             8        9        10      11     12       13      14

15     16       17       18        19       20    21             15      16      17     18       19      20      21

22     23       24       25        26       27    28             22      23      24      25     26      27      28 

29     30                                                                  29     30

 III /14041 Micah2017                                 IVIMG_20150729_195256Domguihi-Macouhon2017

W          S        B         T       G       L     M              B         T        G         L         M        W         S               

1         2          3        4        5          6      7          1        2        3         4        5          6         7

8        9         10       11      12       13     14         8        9        10      11      12       13      14 

15      16        17      18      19       20     21        15       16     17      18      19        20      21

22     23       24       25      26        27     28       22       23      24     25     26       27     28

29     30                                                             29       30

 V14041Domba-fuifuho                             VI 58 carte CI[1]/Domguihi      

T         G         L        M        W       S         B        W        S         B          T        G       L        M      

1         2        3         4       5           6        7         1          2       3         4         5       6          

8         9        10      11     12         13     14          8         9        10       11      12     13         14 

15       15     16       17     18        19     20         15       16      17       18      19     20         21 

21       22     23      24     25         26     27         22      23      24       25      26    27         28

28       29                                                           29       

 VII14041Domguih-Lbas                          VIIINouvelle image021/Naigai-calo 

B        T         G        L         M         W         S     G       L        M        W          S        B        T                       

1          2         3         4        5         6       7          1        2        3       4         5        6        7

8          9        10      11    12      13    14          8         9        10        11       12      13       14 

15       16       17     18     19        20     21         15     16      17        18      19     20       21 

22        23      24      25      26         27     28      22      23      24        25       26      27       28 

29                                                                          29      30  

 IX 14041 DomBas                                              X Nouvelle image034/jumainin-Macouhon2018

L         M         W       S         B           G        L         M         W         S           B         T      

1          2           3        4        5          6        7          1         2          3          4        5         6        7

8          9          10      11      12       13      14         8          9         10        11     12      13     14  

15       16         17      18     19      20       21       15       16      17       18      19       20      21  

22      23         24    25      26      27      28        22        23        24        25        26       27      28      

 29                                                                        29      30

XI14041 Jumainin2018                                        XIINouvelle image033X/ Cammidion -macouhon 2018                                           

L        M        W        S          B         T         G                  W         S         B         T          G         L         M      

1        2          3          4         5        6        7                   1        2           3         4          5        6         7 

8           9         10       11      12      13       14                 7        8           9        10       11      12      13 

15        16       17        18      19      20      21                14     15          16        17       18     19       20

22        23        24       25       26     27      28                 21     22         23       24        25     26       27

29        30                                                                      28      29  

ـ و عينة  ا سر الكمل بى نظر ة 

B    T    G    L    M    W    S

T                                     B

G                                     T

M                S                  G  

L                                      L

                                   M 

S     B    T    G    L    M    W    

khimk75!!8

Posté par IWAI à 17:37 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

Commentaires sur علم W.J.L.

Poster un commentaire